Lion's Heart

logo lionsheart

Ile czasu zajmuje wybudowanie farmy wiatrowej?

budowa farmy wiatrowej
budowa farmy wiatrowej

Choć budowa farmy wiatrowej wydaje się prostym przedsięwzięciem, to jednak w praktyce wygląda to zupełnie inaczej. Cały proces może rozciągać się nawet na wiele lat i wiąże się to m.in. z potrzebą przeprowadzenia dokładnych analiz, spełnienia wymogów formalnych, a także z przygotowaniem inwestycji. Szacuje się, że standardowo okres przygotowań i montażu farmy trwa kilka lat. Co ciekawe, sam montaż urządzeń jest zdecydowanie krótszy, a wpływ na rozciągnięcie procesu ma przede wszystkim biurokracja.

Wieloetapowe przedsięwzięcie

Na samym początku inwestor powinien uświadomić sobie, że budowa farmy wiatrowej to wieloetapowe przedsięwzięcie. Składa się m.in. z: dokładnego planowania, przygotowania gruntu, spełnienia wymogów administracyjnych i końcowego montażu. Na tym nie koniec, ponieważ zainstalowana farma wiatrowa wymaga regularnych przeglądów technicznych, wykonywania prac serwisowych lub naprawczych.

Przygotowania do inwestycji

Niezwykle ważnym i dość długim procesem jest przygotowanie się do zrealizowania montażu farmy wiatrowej. Przede wszystkim trzeba dokonać analizy ekonomicznej takiej inwestycji. Duży wpływ na rentowność farmy wiatrowej ma jej usytuowanie względem stron świata i wiatru. Pod uwagę bierze się m.in.: odpowiednią odległość od terenów zabudowanych, ukształtowanie terenu w najbliższej okolicy oraz wykluczenie obszarów ochronnych dla zwierząt, w tym przede wszystkim ptaków. Ponadto niezwykle ważne jest uwzględnienie bliskości dostępnego punktu energetycznego. Ten ostatni aspekt zyskuje na znaczeniu wtedy, gdy farma ma mieć podłączenie do istniejącego już systemu elektroenergetycznego. Jeżeli prąd ma być pozyskiwany na potrzeby własne, np. na potrzeby własnego przedsiębiorstwa, zabudowań mieszkalnych i innych, to wówczas można pominąć ten aspekt.

Podczas tej fazy dokonuje się ekspertyz i wykonuje się szereg badań. Podstawowe z nich to pomiary wiatru, weryfikacja migracji ptactwa czy też inne ekspertyzy ekologiczne. Na tym etapie może okazać się, że budowa farmy wiatrowej w danej lokalizacji jest niemożliwa. Standardowo etap ten trwa od kilku do kilkunastu miesięcy.

Proces administracyjny

Kolejnym wyzwaniem jest przejście przez pełen proces administracyjny. Farma wiatrowa wymaga od inwestora uzyskania warunków zabudowy, przyłączeniowych, decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, a także pozwolenia na budowę. Możesz ubiegać się o nie, jeżeli wybrana lokalizacja uzyska wszystkie niezbędne ekspertyzy. Podczas składania wniosku o pozwolenie na budowę inwestor powinien dostarczyć m.in. projekt elektrowni, projekty wszystkich instalacji, czy też projekt drogi dojazdowej wraz z jej wytyczeniem. Do procesu administracyjnego zalicza się również uzyskanie koncesji na produkcję energii elektrycznej. Cała procedura również może rozciągnąć się na kilka miesięcy.

Montaż farmy wiatrowej

Dwa wcześniejsze etapy trwają zazwyczaj kilka lat i mogą zostać wydłużone, jeżeli coś nie pójdzie po myśli inwestora. Standardowo budowa elektrowni wiatrowej nie powinna trwać dłużej niż 3,5 roku, jednak w praktyce w Polsce jest to zazwyczaj 4-5 lat. Po przejściu procedury administracyjnej i certyfikacyjnej, przychodzi czas na montaż. Oczywiście elementy elektrowni wiatrowej powinno się zamówić z odpowiednim wyprzedzeniem, aby niezwłocznie przystąpić do instalacji ich w danej lokalizacji po uzyskaniu pozwolenia.

Droga dojazdowa

Prace rozpoczyna się od przygotowania drogi dojazdowej. Jej obecność jest warunkowana przepisami polskiego prawa. Zaczyna się od wytyczenia drogi, a także zerwania wierzchniej warstwy gruntu. Kolejnym krokiem jest przygotowanie gruntu do dalszych prac stabilizujących i wyrównujących. Jeżeli teren jest podmokły, to prace wzbogaca się o przygotowanie dedykowanego drenażu. Zapobiega to ewentualnym usterkom drogi wskutek eksploatacji i trudnych warunków atmosferycznych.

Po pracach przygotowawczych realizuje się montaż dróg. Obecnie dużym zainteresowaniem inwestorów cieszą się drogi wykonane z płyt aluminiowych oraz nowoczesnych mat drogowych. Są wydajniejsze i bardziej wytrzymałe od tradycyjnych rozwiązań z kruszywa lub płyt betonowych. Często inwestycja wymaga tego, aby grunt przygotować specjalnie również pod wiatraki. Ułatwia to ich montaż i zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji farmy wiatrowej.

Postawienie wiatraków

Po przygotowaniu dróg dojazdowych, fundamentów i innych prac związanych z gruntem, przychodzi pora na montaż. Inwestor wykonuje prace energetyczno-instalacyjne i podłącza elektrownie do systemu. Następnie montuje się turbiny w miejscu przeznaczenia. Gdy już staną w danej lokalizacji, to przeprowadza się niezbędne testy rozruchowe. Jeżeli coś budzi wątpliwości specjalistów, to weryfikuje się cały system i wprowadza niezbędne korekty. Gdy wszystko działa bez zarzutu, to elektrownia wiatrowa może zostać oficjalnie otwarta. Na ten moment inwestorzy często czekają po kilka lat. Skorzystanie ze wsparcia specjalistów na poszczególnych etapach może skrócić ten proces.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Blog